ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

coop_sru13-7-64