ประกาศรายวิชาที่ปิด ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มที่ปิด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วน

ประกาศรายวิชาที่ปิด ของนักศึกษาภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มที่ปิด

ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วน

คลิกดูรายวิชาที่ปิด ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

closed_course1-64