บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการฉีดวัคซีนยี่ห้อ Astrazeneca ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าสหไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เข้ารับการฉีดวัคซีนยี่ห้อ Astrazeneca ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าสหไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี