ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

english2564