ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. – 17 ก.ย. 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เริ่มพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. – 17 ก.ย. 2564