อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน/เทคโนโลยีการสอน หัวข้อ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings วันพฤหัสบดี ที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน/เทคโนโลยีการสอน

หัวข้อ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

โดย รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

 

digital