สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการทุกวัน ที่มีการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ติดต่อสอบถาม โทร 077-913357

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน ที่มีการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ติดต่อสอบถาม โทร 077-913357

ติดต่อเรื่อง การส่งเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษา การย้ายสถานศึกษา การตรวจสอบวุฒิ

หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3902

 

ติดต่อเรื่องตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ

หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3913

 

ติดต่องานสหกิจศึกษา หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3903

 

ติดต่อเรื่อง การขอเอกสารสำเร็จการศึกษา ใบเกรด ใบรับรอง ติดตามผลการเรียน

หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3906

 

ติดต่อ เรื่องสมัครเรียน ติดตามบันทึกขอย้าย เรื่องลงทะเบียนเรียน

หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3902 หรือ 3911

 

ติดต่อประสานเรื่องการขอเปิดพิเศษ คำอธิบายรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา

หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3913

 

ติดต่อเรื่องการใช้งานระบบ แจ้งปัญหาต่างๆ หมายเลขติดต่อ 077-913333 ต่อ 3911 หรือ 3904