สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศแจ้ง LINE ID กลุ่มเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ของทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแจ้ง LINE ID กลุ่มเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ของทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

คณะครุศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Line_id_human64

 

คณะนิติศาสตร์

Line_id_law64

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Line_id_sci64

 

คณะวิทยาการจัดการ

Line_id_msc64

 

คณะพยาบาลศาสตร์

Line_id_nurse64

 

วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

Line_id_inter64