ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

  • นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
  • นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคฤดูร้อน
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
  • นักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2564

คลิกดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

teaching_sru_covid19