สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำวีดีโอแนะนำการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำวีดีโอแนะนำการลงทะเบียนรายวิชา

ของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

p1-64