ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings