สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการยกระดับโครงสร้าง คณะสาธารณสุุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการยกระดับโครงสร้าง

คณะสาธารณสุุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นในการยกระดับโครงสร้าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี