สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี