ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโครงการปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 1/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา : ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings link : https://sru.webex.com/join/Coop_regis

1). Link ลงทะเบียนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/1PcTCFJTPhrZsA4tj2RqLrOsDWTZpkedX3kGZuudlsRs/edit
2.) Link เข้าร่วมโครงการ https://sru.webex.com/join/Coop_regis
3). Link แบบสอบถามความพึงพอใจ https://docs.google.com/forms/d/1zFmsBIWXTXi8CZOUseBsCpEL5OrypGlNccNZGx9oIfA/edit