สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพิชญ์ โสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพิชญ์ โสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา