สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายงานส่งเสริมวิชาการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายงานส่งเสริมวิชาการ

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์