ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมประชุมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา