สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมโครงการจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ KM แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งแบ่งเป็น 1.งานการจัดการความรู้ (ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 2.งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.2564 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมโครงการจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ KM แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

ซึ่งแบ่งเป็น

1.งานการจัดการความรู้ (ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

2.งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี