สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เมื่อ วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม

อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

1_sru25