สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) OKRs ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) OKRs ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  link : https://sru.webex.com/meet/Regis_OKRs

okrs