สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

เมื่อ วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม

อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ 2nd update