คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (nacc.go.th)