ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเพิ่มการแบ่งชำระเป็นรายงวด ในช่วงสถานการณ์ Covid19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และเพิ่มการแบ่งชำระเป็นรายงวด ในช่วงสถานการณ์ Covid19

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

announce_sru

 

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม

announce_sru64