สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขั้นตอนการขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งทาง E-Mail เท่านั้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขั้นตอนการขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งทาง E-Mail เท่านั้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าบันทึกการขอเอกสารสำเร็จการศึกษาฉบับสำเนา ทางเว็บไซต์
https://signup.sru.ac.th/req_all1/login.php

2. รอการดำเนินการ 2 วันทำการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะดำเนินการจัดส่งไปยัง e-mail ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้ในระบบ

3. จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลาย

ทางมหาวิทยาลัยจะประสานแจ้งการรับเอกสารตัวจริงสำหรับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

Online document request regis 2564