ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563