ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

kbt2-63covid