ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันสุดท้ายของการประเมินเป็นวันที่ 15 เมษายน 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์

นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันสุดท้ายของการประเมินเป็นวันที่ 15 เมษายน 2564

https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp