ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติที่มีแผนการเรียน เทอม 3/2563 ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 – 4 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp เปิดภาคเรียน (เริ่มจัดการเรียนการสอน) วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติที่มีแผนการเรียน เทอม 3/2563

ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 – 4 เม.ย. 2564

ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

เปิดภาคเรียน (เริ่มจัดการเรียนการสอน) วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 2564