ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (สำหรับอาจารย์) วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 การส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาทั่วไป (สำหรับอาจารย์) วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (สำหรับอาจารย์)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

การส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาทั่วไป (สำหรับอาจารย์)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

เพื่อเข้ารอบสำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2564 และ ประกาศนักศึกษาที่พ้นสภาพรีไทร์

https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp