ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 2563” วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน 256๔ ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ การจัดการภัยพิบัติ และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดโครงการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 2563” วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน 256๔

ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ การจัดการภัยพิบัติ

และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

coop_regis1-4-64

 

ประกาศให้นักศึกษาเข้าประเมินทั้ง 3 แบบฟอร์ม

form_coop1-4-2564