ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนหลังจากวันที่เริ่มปรับ และ วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน (เกรด W) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนหลังจากวันที่เริ่มปรับ และ

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน (เกรด W)

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาราชการ ตามปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563