ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 หยุดการเรียนการสอน และให้จัดการเรียนการสอนแทนในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 หยุดการเรียนการสอน

และให้จัดการเรียนการสอนแทนในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

ppkbt2-63