ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน หลังจากวันที่เริ่มมีการปรับการลงทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน หลังจากวันที่เริ่มมีการปรับการลงทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2564