ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี

Credit bank flowchart