ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2563) วันที่ 30 มีนาคม 2564 และ (ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2/2563) วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

(ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2563) วันที่ 30 มีนาคม 2564 

(ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2/2563) วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

cong18-2-64