ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

law1-64