สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน  ประจำปี 2564”