ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดกำหนดการ

coop15-19-2-64