ประกาศสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1-2563 (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สอบวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1-2563

(สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

สอบวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลิกดาวน์โหลด

SRU-Exam13-2-64

 

คลิกดาวน์โหลดคู่มือ

CM_SRU-Exam13-2-264