สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารการสนับสนุนสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารการสนับสนุนสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางานในต่างประเทศ

coop11-2-2564