สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

spa1-2-64