ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดสอบนักศึกษา ภาคกศ.บท. 1/63 วันที่ 6-7 ก.พ. 64 ให้ยกเลิกการจัดสอบในห้องเรียน โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีการวัดผลและประเมินผล ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฉบับที่ 4 ข้อ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดสอบนักศึกษา ภาคกศ.บท. 1/63

วันที่ 6-7 ก.พ. 64 ให้ยกเลิกการจัดสอบในห้องเรียน โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีการวัดผลและประเมินผล ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฉบับที่ 4 ข้อ 2

ดาวน์โหลดประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

p_kbt1-63