ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

pkbt2-63