สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3

kb20-1-64