หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอหลังสังเคราะห์New