สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.ประชุมอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

ประชุมอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี