ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกดาวน์โหลด

p_sru