ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.

รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

https://sru.webex.com/meet/co-op

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา

coop14-1-64