ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 เข้าบันทึกข้อมูลการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63

เข้าบันทึกข้อมูลการมีงานทำ

ที่เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564