สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมีคณะกรรมการภายนอก

  1. อาจารย์พิชญ์สินี เควด
  2. คุณรัชตะ มารัตน์
  3. รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล